ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

2013թ.

 ՀՀ ՏԿՆ Միգրացիոն պետական ծառայության գործունեության ապահովան համար 2013թ. ՀՀ պետական բյուջեով հատկացվել է 91384.10 հազ. դրամ:

 

ՀՀ 2013թ. պետական բյուջեով նախատեսված՝ 2013 թվականի ինն ամիսների հատկացումները

  Ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի անվանումը
բյուջեով նախատեսված փաստացի ծախսը
1 10 բաժնի 09 խմբի 01 դասի 01 63659,3 54813,6
2 10 բաժնի 07 խմբի 01 դասի 02 14347,2 13345,8
3 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի 02 35609,5 33707,18
4 10 բաժնի 07 խմբի 01 դասի 03 13400,4 12925,9
5 11 բաժնի 01 խմբի 01 դասի 01 1212,2 62,5
6 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի 27 3276,2 2992

 

ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժիններ, խմբեր և դասեր Ֆինանսավորվող ծրագրերի անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
10.09.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանման /աշխատակազմի մասով/ ծախսեր 91384,10
10.07.01.03 Փախստականների սոցիալական  խնդիրների լուծման միջոցառումների         20971,40
10.09.02.02 Փախստականների  ե նրանց ընտանիքների վերաբերյալ տեղեկատվության կուտակումների    50438,70
10.07.01.03 Փախստականների կեցության խնդիրների լուծման միջոցառումներ 18674,80
11.01.01.01  Գործադիր իշխանության «Աշխատողների աշխատավարձ և վարչական սարքավորումներ» 3168,80
10.09.02.27 Պետական մարմինների և կազմակերպությունների աշխատողների  փաթեթով  ապահովում 4480,00

 

 

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ գործունեության ապահովման համար հատկացված բյուջետային միջոցների ընդհանուր գումարի մասին տեղեկանք (2013թ.) (18,2 ԿԲ)

 

 

Հաշվետվություն-բացատրագիր ՀՀ 2013թ. պետական բյուջեով նախատեսված՝ 2013թ. տարեկան հատկացումների վերաբերյալ (22,5 ԿԲ)

 

 

ՀՀ 2013թ. պետական բյուջեով ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների (28,5 ԿԲ)