ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ծառայության որոշումների բողոքարկումը

Իր իրավասությունների շրջանակներում «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով Ծառայությունում հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում ՀՀ ՏԿԱԻՆ միգրացիոն պետական ծառայության կողմից ընդունվում են համապատասխան որոշումներ /անձին ՀՀ-ում փախստական ճանաչում և ապաստանի տրամադրում կամ մերժում,   փախստականի կարգավիճակի դադարեցում և այլն/:

 Ընդունված բացասական որոշումները կարող են բողոքարկվել դատական կարգով` դրա մասին տեղեկանալու օրվանից սկսած 30 օրվա ընթացքում:

 Բացասական որոշումները ներառում են տեղեկություններ բողոքարկման իրավունքի և բողոքարկման համար սահմանված ժամկետների, ինչպես նաև համապատասխան դատարան դիմելու մասին:

 

 

ՀՀ օրենքը "Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին" (152 ԿԲ)

 

 

"ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք" (616 ԿԲ)