ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

2015թ.

ՀՀ ՏԿԱԻՆ միգրացիոն պետական ծառայության գործունեության ապահովան համար 2015թ. ՀՀ պետական բյուջեով հատկացվել է 136.233.30 հազ. դրամ:

 

ՀՀ 2015թ. պետական բյուջեով նախատեսված՝ 2015 թվականի տարեկան հատկացումները

  Ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի ավնվանումը
բյուջեով նախատեսված
1 10 բաժնի 09 խմբի 01 դասի 01 136,233.30
2 10 բաժնի 07 խմբի 01 դասի 01 33,980.40
3 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի 01 38,473.60
4 10 բաժնի 07 խմբի 01 դասի 03 22,020.70
5 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի 02 2,244.00


ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժիններ, խմբեր և դասեր Ֆինանսավորվող ծրագրերի անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
10.09.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանման /աշխատակազմի մասով/ ծախսեր 136233.3
10.07.01.03 Փախստականների սոցիալական  խնդիրների լուծման միջոցառումների         33980.4
10.09.02.01 Փախստականների  և նրանց ընտանիքների վերաբերյալ տեղեկատվության կուտակումների    38473.6
10.07.01.03 Փախստականների կեցության խնդիրների լուծման միջոցառումներ 22020.7
10.09.02.02 Պետական մարմինների և կազմակերպությունների աշխատողների  փաթեթով  ապահովում 2244

 

 

ՀՀ ՏԿԱԻՆ ՄՊԾ գործունեության ապահովման համար հատկացված բյուջետային միջոցների ընդհանուր գումարի մասին տեղեկանք (2015թ.) (38.3 ԿԲ)

 

 

Հաշվետվություն-բացատրագիր ՀՀ 2015թ. պետական բյուջեով նախատեսված՝ 2015թ. տարեկան հատկացումների վերաբերյալ (21.0 ԿԲ)

 

 

ՀՀ 2015թ. պետական բյուջեով ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների (21.5 ԿԲ)